Quiero comprar la entrada.

チケットを購入したいです。

Chiketto o kōnyū shitaidesu.

¿Para cuando?

いつのコンサートですか?

Itsu no konsātodesu ka?

¿Cuántos?

何席分ですか??

Nan seki-bundesu ka? ?

¿Para qué zona te gustaría?

どのあたりがいいですか?

Dono atari ga īdesu ka?

Por aca.

このあたりがいいです。

Kono atari ga īdesu.

¿Cuánto sale aca?

ここの値段はいくらですか?

Koko no nedan wa ikuradesu ka?

Dale, este asiento está bien.

わかりました、ここを購入します。

Wakarimashita, koko o kōnyū shimasu!

¿Acepta la tarjeta de credito?

カードで払えますか?

Kādo de haraemasu ka?

Pago en efectivo.

現金で払います。

Genkin de haraimasu.

演者に声をかける

Soy su fan!!

私はあなたのファンです!

Watashi wa anata no fandesu!

Su concierto estuvo buenisimo!!

演奏最高でした!

Ensō saikōdeshita!

Su show estuvo espectacular!!

あなたのショーは最高でした!!

Anata no shō wa saikōdeshita! !

No lo voy a olvidar!!

忘れられません !

Wasure raremasen!

¿Puede sacar una foto conmigo?

私と一緒に写真をとっていただけませんか?

Watashitoisshoni shashin o totte itadakemasen ka?

¿Puede sacar una foto con nosotros?

私たちと一緒に写真をとっていただけませんか?

Watashitachi to issho ni shashin o totte itadakemasen ka?

¿Me puede hacer una firma?

サインをいただけませんか?

Sain o itadakemasen ka?

Voy a venir a escucharte otra vez!!

また聴きにきます!!

Mata kiki ni kimasu! !

Muchisimas gracias!

本当にありがとうございました。

Hontōniarigatōgozaimashita.

生まれたときから必要な癒し
ここにあります
癒しの音響ブランド『Kotaro Studio』