02 Para usar en el caso de emergencia.
02 Para usar en el caso de emergencia.

02 Para usar en el caso de emergencia.

Necesito ayuda, por favor.

Tasuke ga hitsuyōdesu.

助けが必要です。

Llama ambulancia por favor!!

Kyūkyūsha o yonde kudasai.

救急車を呼んでください。

      
  1. Ambulancia y camión de bomberos = 119
  2.   
  3. Policía = 110
  4.   
  5. List3
  6.   
  7. List4

¿Centro de llamadas?

Kyūkyūdesu ka? Shōbōdesu ka?

救急ですか?消防ですか?

Lesiones y accidentes.

救急車をお願いします。

Kyūkyūsha o onegaishimasu.

12 Necesito decir mi síntoma en el hospital.

En caso de incendio o rescate.

消防車をお願いします。

Shōbōsha o onegaishimasu.

incendios

火事

Kaji

accidente

事故

Jiko

accidente de trafico

交通事故

Kōtsū jiko

no puedo caminar

Arukenai

歩けない

Ayudame!

Tasukete!

助けて!

Hasta embajada○○ por favor.

Taishikan made itte kudasai.

大使館まで行ってください。

Perdí mi pasaporte…

パスポートを無くしました。

Pasupōto o nakushimashita.

Me robaron la billetera.

財布を盗まれました。

Saifu o nusuma remashita.

Me perdí, y no sé donde estoy…

道に迷い、どこにいるのかわかりません。

Michi ni mayoi, doko ni iru no ka wakarimasen.

Parece que hay una persona que me está siguiendo …

私をつけてくる人がいるみたいです。

Watashi o tsukete kuru hito ga iru mitaidesu.

病院

No me siento muy bien…

調子がよくないみたいです。

Chōshi ga yokunai mitaidesu.

Necesito ir al hospital.

病院へ行く必要があります。

Byōin e iku hitsuyō ga arimasu.

¿Quiero ir al hospital. Hay algún hospital cerca?

病院に行きたいです。近くにありますか?

Byōin ni ikitaidesu. Chikaku ni arimasu ka?

Me duele la panza.

お腹が痛いです。

Onakagaitaidesu.

Me duele la cabeza.

頭が痛いです。

Atamagaitaidesu.

¿Me da alguna pastilla?

何か薬をもらえますか?

Nanika kusuri o moraemasu ka?

Me mordió un perro!

犬(野犬)に噛まれました。

Inu (yaken) ni kama remashita.

Tengo una enfermedad

私は持病があります。

Watashi wa jibyō ga arimasu.

痛い場所

tengo dolor de 〜

〜が痛い

〜Ga itai

cabeza

Atama

panza

Hara

estómago

I

hueso

Hone

ojo

Me

diente

Ha

pulmón

Hai

garganta

Nodo

corazón

心臓

Shinzō

mano

Te

dedo

Yubi

brazo

Ude

hombro

Kata

espalda

背中

Senaka

cintura

Koshi

pierna

Ashi